EzzyBills marketing logos

1. 640 x 200  white words, transparent

2. 640 x 150 Black words, transparent

3. 640 x 200 Black words, white background

4. 200 x 256 Vertical, Black words, transparent

5. 200 x 256 Vertical, Black words,

6. 120 x 120 vertical, black words